Vergadering over de Toekomst van de Vrienden van het Vondelpark

De verouderde website van de Vrienden van het Vondelpark

Vondelpark: 26 oktober 2017 door Daniël Kropveld

Al enige tijd rommelt het in het bestuur van de vereniging Vrienden van het Vondelpark. Lieten de Vrienden ooit steeds duidelijk van zich horen bij ieder gebeuren rond het park, al maanden is het stil. Hun website op http://vriendenvanhetvondelpark.nl heeft al twee jaar lang geen updates meer gehad. En de halszaak: de verplichte Algemene Ledenvergadering (ALV) in het eerste halfjaar heeft niet plaatsgevonden. Vaak ontvangt onze redactie boze mails, waarop wij moeten uitleggen dat wij niets met de vereniging van doen hebben.

Tijdens de ALV van het jaar ervoor bleek al dat er conflicten waren binnen het bestuur. Het bestuurslid dat verantwoordelijk was voor de PR had namelijk een ingezonden brief in het Parool laten publiceren waarin hij kritiek leverde op het barbecueën in het Vondelpark. Daarop werd dat bestuurslid door de rest van het bestuur geschorst. Tijdens dezelfde ALV werd besloten een bemiddelingscommissie aan te stellen om uit te zoeken wat er precies aan de hand was.

Een jaar nadien hebben de deelnemers van deze ALV nog niets van deze bemiddelingscommissie gehoord, maar zeer opvallend was dat het bestuur een half jaar daarna zich volmondig tegen het barbecueen in het park keerde...

Omdat er het laatste half jaar geen ALV is uitgeroepen heeft een groep oud-bestuursleden de koppen bij elkaar gestoken om uit te zoeken wat de mogelijkheden zijn. Uit de statuten bleek dat de leden gemachtigd zijn zelf een ALV uit te roepen. Wij hebben genoeg leden kunnen bereiken die ons in deze wilden steunen en deze hebben een verzoek daartoe gestuurd naar een speciaal daarvoor opgerichte mailbox. De datum is nog niet vastgesteld, maar de ALV zal uiterlijk tegen het eind van de maand november plaatsvinden.

Bij deze dus een oproep aan alle leden om de ALV bij te wonen en zo de Vereniging in deze moeilijke tijd te steunen.

Wat moet ik als lid dan doen?

De datum en de agenda van de ALV is nog niet vastgesteld, maar zal zo snel mogelijk hier gepubliceerd worden als het zover is. Als u als lid op de ALV aanwezig wilt zijn, en zo uw stem wilt uitbrengen over de toekomst van de vereniging, dan stuurt u een mail naar alv@hetvondelpark.net met daarin in het kort vermeld dat u het bestuur verzoekt op korte termijn een ALV uit te roepen, en dat u een uitnodiging wilt ontvangen om deze vergadering bij te wonen.

Lid bent u als u zich ooit heeft opgegeven als lid, ook als u contributieachterstand heeft.

De auteur van dit artikel is de enige nog in het park actieve oprichter van de Vereniging Vrienden van het Vondelpark, was jarenlang voorzitter en later gewoon bestuurslid, en is uiteindelijk in 2006 ook het bestuur uitgeknikkerd omdat hij de gore moed had een website over het Vondelpark op te richten zonder vooraf overleg met het bestuur. Die website is uiteindelijk hetVondelpark.net geworden en wordt op persoonlijke titel onderhouden door een hoofdredacteur en enkele losse medewerkers.

Trouwens: hetVondelpark.net is geen vereniging en heeft dus geen leden. Wel heeft het wekelijks meer dan 10.000 unieke bezoekers.

Met lede ogen zag hij hoe het beleid van het bestuur steeds meer afweek van de idealen die de oprichters hadden bij het stichten van deze vereniging.

Daarom worden de leden op de ALV aanbevolen het nieuwe bestuur op te dragen zich te houden aan de volgende basis:

  • Voorop staat een beter contact met de leden, om op de hoogte te blijven wat er speelt. Af en toe een enquête, een tafel in het park zetten om meningen te horen. En bij netelige kwesties, zoals de barbecuekwestie vorige jaren, een extra ledenvergadering te organiseren
  • Een website actueel bij te houden die zich beperkt tot verenigingsnieuws. Ook moet er een forum komen waar plaats is voor een vrije discussie over Vondelpark-kwesties
  • Afstoten van niet relevante activiteiten, zoals het organiseren van vrijwilligerswerk, sponsoractiviteiten, en het organiseren van feestjes. Daarvoor zijn nu andere clubs. Laat dit vastleggen in het huishoudelijk reglement!
  • Beëindigen van de innige relatie met politiek en ambtenarij. De vereniging dient uitsluitend het belang van de leden, en moet zo nodig een kritische houding aannemen tegenover het bestuur van het park
  • Bestuursleden moeten expertise hebben over ecologie en de natuur in het park. Zo nodig moeten cursussen gevolgd worden
  • De vereniging moet samenwerken met andere groengroepen in de stad, zoals het Amsterdamse Parkenoverleg en de Groene Driehoek. Het Vondelpark is geen eiland in de stad

HetVondelpark.net wenst alle deelnemende leden van de komende ALV veel wijsheid toe!

Daniël Kropveld, oprichter en eerste voorzitter van de vereniging Vrienden van het Vondelpark.

NB: Namen van personen in kwestie zijn bewust niet vermeld. Het gaat om de functie als bestuurslid, en niet hun persoonlijke achtergrond.


Lidi avan Oostveen - 26 oktober 2017 om 18:48
Meneer Daniel Kropveld,

Hartelijk dank voor de mail en uw inzet om weer te komen tot een vereniging waar iedereen respect voor had. Je kunt het met het bestuur eens zijn of niet(in mijn geval erg vaak niet)maar dan moet er wel een bestuur zijn. Wij zullen de mail voor de ALV versturen. Lidia van Oostveen.20 jaar lid.

Olaf Paulus van Pauwvliet - 26 oktober 2017 om 23:35
Beste Daniel,

De komende Algemene Ledenvergadering zal cruciaal zijn voor de toekomst van de vereniging Vrienden van het Vondelpark. Hoe meer leden hun steun geven via alv@hetvondelpark.net. ,des te beter. Bovendien zou het fantastisch zijn als iedereen aanwezig is tijdens de ALV. De vereniging is van de leden; niet van een bestuur!

Peggy Brandon - 6 november 2017 om 22:26
Beste allen, De oproep van een aantal oud-bestuursleden heeft effect gehad.

De huidige voorzitter heeft een uitnodiging per mail rondgestuurd voor een Buitengewone Algemene Ledenvergadering op Donderdag 23 november 2017 van 20.00-21.30 uur.

Plaats: Huis van de Wijk Olympus. Hygieaplein 10 Amsterdam

In de uitnodiging ook een oproep aan de leden om zich voor de vergadering kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie. Ik hoop op een goed bezochte vergadering.

Lidia van Oostveen - 27 november 2017 om 19:23
Mijne heren van het nieuwe bestuur 2017. Ik wens jullie ontzettend veel voorspoed met het in orde brengen van onze VvVp. Een grote klus maar met een fijn team is de helft al gedaan. Als wij, gewone leden, moeten mee helpen met iets dan horen we dat graag. toi,toi.Lidia
Vereniging Hondenbezitters Vondelpark - 27 november 2017 om 19:27
Beste Daniel, Ad en Sven, Amsterdam 27-11-2017

De hondenbezitters wensen jullie veel succes met de wederopbloei van de vereniging Vrienden van het Vondelpark. Ons bestuur hoopt dan ook op een succesvolle samenwerking met jullie allen. Het Vondelpark is tenslotte een heerlijke vertoefplaats voor ons allemaal. Als wij een bijdrage kunnen leveren dan horen wij dat graag. Bestuur Vereniging Hondenbezitters Vondelpark, Ge Meier en L.v. Oostveen.


Categorie: 2017 | Vriendenvereniging