Inventaris 2008

Vondelpark: 8 maart 2008

De beide weides in het Vondelpark waren tot voor kort nog monoculturen van graasgras, maar sinds de afgelopen jaren het beheer meer natuurvriendelijker is, ontwikkelt de verscheidenheid van soorten zich explosief. Zo zijn er enkele poelen gegraven, en is het maaibeleid aangepast. En er wordt nog maar twee keer per jaar gemaaid. Houtstapels bieden een veilige schuilplaats voor insecten en vogeltjes. De stadsbioloog Martin Melchers inventariseerde onlangs natuur op de Koeweide en de Schapenweide.

Inventarisatie Koeweide

(Dit is de weide bij de Amstelveenseweg)

Paddenpoel in koeweide

Amfibieën

In dit gebied bevinden zich twee poelen. In de eerste zwemt nog een grote karper, die we later proberen te vangen. In deze poel telden we 5 groene kikkers, een soort die zich hier al negen jaar weet te handhaven. De bruine kikker heeft zich in de tweede poel massaal voortgeplant. In de directe omgeving van de poel zagen we meer dan honderd jonge bruine kikkertjes.


Houtstapel is schuilplaats voor dieren

Dagvlinders

Op en rondom de gestapelde boomstammen waren de gehele zomer veel gewone vlindersoorten aanwezig. Opvallend was het aantal van meer dan tien Kleine Vossen. Het Bruin Zandoogje handhaaft zich in de Koeweide en profiteert van het extensief beheerde grasland. Verder werden waargenomen: Icarusblauwtje, Gehakkelde aurelia, en het Boomblauwtje.

Libellen

Gewone oeverlibel, veel Bruinrode Heidelibellen, Vroege Glazenmaker, Paardenbijters en Lantaarntjes bij de poelen.

Sprinkhanen

Bruine Sprinkhaan in kleine aantallen.


Koeweide

Zoogdieren

Enige bosmuizen.

Vogels

In een poel broedde een Waterhoen. Een Zwarte Roodstaart was aan het foerageren bij de boomstammen (eerste waarneming in het park).


Inventarisatie Schapenweide

(Dit is de weide bij het Stadsdeelkantoor).

Het kleine baggerdepot dat achter de dijkjes ligt is verwilderd, en daarom een trekpleister geworden voor dieren die rust en een wilde omgeving nodig hebben.

Amfibieën

Slechts een Groene Kikker, in de plasjes van het gronddepot. Van de Gewone Pad en de Bruine Kikker werden veel jonge exemplaren aangetroffen.

Dagvlinders

Het Zwartsprietdikkopje en het Icarusblauwtje. Het eerder waargenomen Bruin Blauwtje werd nu niet meer aangetroffen. Veel Kleine Vossen en een enkele Gehakkelde Aurelia.


Poel in Schapenweide

Libellen

We zagen parende Azuurwaterjuffers, Paardenbijters, een Grote Keizerlibel, Vaael Lantaarntjes, Vroege Glazenmakers, Oeverlibellen, Buinrode Heidelibellen.

Zoogdieren

Bosmuis.

Vogels

Ook hier broedde een Waterhoen. De grote sensatie was het succesvol broeden van twee paar grasmussen. Dit was de eerste waarneming in ruim 60 jaar. Het Amsterdams Vogelnet meldde in de zomer van 2007 enkele keren het waarnemen van de ijsvogel.

Sprinkhanen

Drie nieuwe soorten: Doorntjes, Gewoon Spitskopje en vrij veel Kustsprinkhanen. Verder de Bruine Sprinkhaan en de Grote Groene Sabelsprinkhaan.

Mollusken

De gewone Tuinslak en de Segrijnslak komen vrij veel voor. De Gewone Barnsteenslak is voor de eerste keer waargenomen.

Vissen

De poel is vol met karpers, waardoor deze verder helemaal leeggevreten is.

Het kan niet anders of een of andere onverlaat heeft de karpers hier uitgezet. Binnenkort zal deze poel helemaal leeggevist moeten worden, wil de Schapenweide qua soortenrijkdom nog wat voorstellen in de toekomst.